reg today pharm legislative leg day 2024 vpha vshp